Klagomålshantering

Om klagomålshantering

Enligt skollagen ska alla huvudmän som bedriver utbildning ha rutiner för att ta emot och utreda skriftliga klagomål (kap 4 §8) som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Möjligheten för elever och vårdnadshavare att kunna lämna klagomål på verksamheten är en del i skolans systematiska kvalitetsarbete där ambitionen är att hela tiden ständigt bli bättre. Tydliga och klara rutiner för klagomålshanteringen är en väsentlig del i arbetet.

Direkt feedback är alltid att föredra. Därför är vår önskan att klagomål och/eller synpunkter på verksamheten i första hand lämnas till den som är närmast berörd såsom undervisande lärare, mentor eller skolledning.

Möjligheten att lämna klagomål till huvudman finns genom formuläret längst ner på denna sida.

Inlämnade klagomål skickas per automatik till styrelsens presidium och skolledningen.

Skolans rutiner för inlämnande av klagomål

 • Skriftliga klagomål bekräftas som mottaget och utreds därefter skyndsamt enligt huvudmannens rutiner. Ärendet dokumenteras skriftligt.
 • Återkoppling sker inom tre veckor från det att ärendet inkommit skriftligt.
 • Skriftligt svar ges till den som klagat när ärendet är klart och avslutas.
 • Inkomna klagomål utgör en del i skolans kvalitetssäkringsarbete.

Så här går det till

 1. Prata i första hand med undervisande lärare eller mentor under förutsättning att du tror att undervisande lärare/mentor kan hjälpa dig med klagomålet/synpunkten.
 2. Tala med berörd skolledare/rektor om det som klagomålet/synpunkten gäller.
 3. Anmäl ärendet till huvudman genom det formulär som finns på denna sida. Möjligheten att anmäla klagomål direkt till huvudman utan att först gå via undervisande lärare/mentor/skolledning/rektor finns alltid.
  Efter inkommet klagomål till huvudman görs en bedömning vem som skall utreda klagomålet. Såvida inte klagomålet inkommit anonymt gör återkoppling enligt rutinen som anges ovan.

  Klagomål behandlas enligt följande ordning:

  • För klagomål som berör undervisande lärare, mentor eller annan personal ges denne möjlighet att yttra sig i ärendet.
  • Om klagomålet gäller skolan eller övergripande verksamhet såsom t.ex. elevhälsans arbete handläggs ärendet av skolledning/rektor.
  • Klagomål gällande rektors eller biträdande rektors tjänsteutövning handläggs av styrelsens ordförande.När ärendet avslutas lämnas ett skriftligt svar.
 1. Vid missnöje över skolans hantering av klagomålshantering hänvisas till möjligheten att anmäla klagomål direkt till Skolinspektionen. Vissa beslut går även att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.

Klagomål lämnas via detta formulär.