Skolans målsättning och vision

Vision

LM Engströms gymnasium ger, i en bärkraftig verksamhet, sina elever byggstenar för ett rikt liv och ett moget ansvarstagande, grundat på kunskap, känsla av sammanhang och tillit, genom att tillhandahålla en gedigen utbildning i en miljö präglad av medmänsklig värme, kristen tro och Svenska kyrkans tradition.

Målsättning

På LM Engströms gymnasium sätts eleven i centrum. Ambitionen är att möta varje elev utifrån elevens behov och förutsättningar samt se till helheten i elevens studiesituation.

Vi når denna vision och målsättning genom att:

  • skolan strävar efter att ha hög kvalitet på undervisningen
  • studiemiljön präglas av omtanke och engagemang
  • personal och elever tillsammans utvecklar skolan
  • eleven tillägnar sig kunskaper, som ligger till grund för ett livslångt lärande samt förmågan att arbeta tillsammans
  • eleven ges en god kunskapsgrund att stå på inför fortsatta studier
  • skolan strävar efter att ge eleven självkännedom och trygghet för att kunna verka i morgondagens samhälle

Kvalitetsutvärdering

Varje år utvärderar vi våra mål för att kunna förbättra oss ytterligare.