Skolans historia

Prästgymnasium

Skolans historia sträcker sig tillbaka till 1900-talets början. Bland präster och kyrkfolk i Västsverige spreds en oro över prästbrist och en urvattnad prästutbildning. Kyrkoherden Peter Isaac Béen i Sätila startade ett framgångsrikt insamlingsarbete. 1924 kunde Göteborgs enskilda gymnasium för blivande präster, Prästgymnasiet, börja sin verksamhet med 25 elever. Inte minst unga män som kom från hem utan studietradition eller med svag ekonomi fick nu en möjlighet att få sin studentexamen på skolans latinlinje för att sedan läsa vidare och bli präster. Till en början lånade skolan lokaler av Hvitfeldtska läroverket men snart inköptes en egen fastighet på Parkgatan 10.

Allmän gymnasieskola

Gymnasiet utvecklades och blev en väl etablerad skola som fick hjälpa många in i kyrkans tjänst fram till 1960-talet. Då förändrades hela den svenska skolan och de gamla läroverken och gymnasierna ersattes av den nya gymnasieskolan. Möjligheterna för vidare studier blev inte längre lika beroende av social bakgrund. Behovet av ett särskilt prästgymnasium avtog och skolan vidgade sin målgrupp till att bli en privatskola på kyrklig grund öppen för både pojkar och flickor med olika studieplaner. Den humanistiska linjen – latinlinjen – kompletterades med andra linjer och skolan bytte namn till Göteborgs enskilda gymnasium. Nu såldes fastigheten på Parkgatan och en ny inköptes på Viktor Rydbergsgatan 22. Där fick gymnasiet snart en ny granne, Vasaskolan, en kyrklig grundskola som startade 1970. Under en tid med nära samarbete kallades vår skola Vasagymnasiet.

En växande fristående skola med kristen profil

I början av 1990-talet genomfördes friskolereformen. Det gav skolan nya möjligheter att växa. Vårt gymnasium fick en ny styrelse som såg vikten av att skolan var tydlig med sin kristna profil samtidigt som den också skulle växa och utvecklas pedagogiskt. Skolan fick nu namnet LM Engströms gymnasium, uppkallat efter en av grundarna, den legendariske prosten Lars Magnus Engström. Stiftelsen inköpte 1993 Biskopshuset på Västra Hamngatan 17 och 1999 Televerkets gamla hus på Västra Hamngatan 15 (i det fanns från 1830-talet Hvitfeldtska läroverket). Nu startades också vårt musikprogram. På tio år mångdubblades skolans elevantal.

Idag har skolan ca 570 elever fördelade på programmen Estet (musik), Ekonomi (Ek och Jur), Naturvetenskap (Natur och Natur/Samhälle) samt Samhällsvetenskap (Samhällsvetenskap).